مقدمه و اهداف:

به منظور بهره‌گیری از ظرفیت، تجارب و دیدگاه های اعضای هیات علمی و نخبه در رصد موضوعات فرهنگی و الزامات اجرایی آن با تمرکز و مطالعه موردی دانشکده مهندسی.

شرح وظایف:

1- جمع اندیشی و تضارب آراء در خصوص موضوعات فرهنگی دانشکده ها

2- ارائه دیدگاه صاحب نظرانه با هدف بهره مندی از آن‌ها در موضوعات مطرح شده

3-تدوین بسته سیاستی و ارائه راهکارهای عملیاتی برای حل چالش ها و مسائل فرهنگی

4-بررسي تهديدها، فرصت ها و راهكارهاي عملياتي در حل چالش ها و معضلات فرهنگي دانشگاه

5-ارائه راهكارهاي چگونگي استفاده از ظرفيت هاي بالفعل اساتيد و دانشجويان در رصد فرهنگي

ارکان

الف- اعضای حقوقی

دبیر شورا: رییس گروه مطالعات و برنامه‌ریزی فرهنگی و اجتماعی

ب- اعضای حقیقی

دکتر محمد علی وطن دوست، رئیس گروه مطالعات و برنامه ریزی

 دکتر قائمی، عضو هیات علمی گروه آموزشی مهندسی کامپیوتر

دکتر احمد آفتابی ثانی، عضو هیات علمی گروه آموزشی مهندسی عمران

دکتر سید حسین مظلومی, عضو هیات علمی گروه آموزشی مهندسی شیمی

دکتر علی اکبر اکبری، عضو هیات علمی گروه آموزشی مهندسی مکانیک

دکتر مهدی کرمانی، عضو هیات علمی گروه آموزشی علوم اجتماعی

دکتر احمدرضا اصغرپور ماسوله، عضو هیات علمی گروه آموزشی علوم اجتماعی

دکتر سید محسن اصغری نکاح، عضو هیات علمی گروه روانشناسی مشاوره و تربیتی

 دکتر محمود سعیدی رضوانی، عضو هیات علمی گروه آموزشی مطالعات برنامه درسی و آموزش

جناب آقای مهندس پرسا، کارشناس مسئول پژوهش، فناوری و ارتباط با جامعه 

نحوه تشکیل جلسات: 

1- جلسات شورا بنا به ضرورت و تشخیص رئیس شورا تشکیل می‌شود.

2-حضور رئیس یا دبیر شورا جهت رسمیت جلسات الزامی است.

3- هنگام ارسال دعوتنامه از سوی دبیرخانه شورا، دستور جلسه و فهرست مصوبات جلسه گذشته برای مدعوین ارسال خواهد شد.