مقدمه و اهداف:
به منظور بهره گیری از افکار، اندیشه‌ها و نظرات مشورتی دانشجویان فعال، خوش‌فکر، علاقمند و آگاه به مسائل در حوزه فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی، «شورای مشاوران دانشجویی» گروه مطالعات و برنامه‌ریزی فرهنگی- اجتماعی تشکیل می‌شود. این شورا غیر انتفاعی و غیرسیاسی می‌باشد که به عنوان مشاور رئیس گروه مطالعات و برنامه‌ریزی فرهنگی- اجتماعی افکار، ایده ها، نظرات و راهکارهای خود را در اختیار رئیس گروه قرار می‌دهد.

شرح وظایف:
1- مشاوره به رئیس گروه مطالعات و برنامه‌ریزی فرهنگی-اجتماعی در راستای تسهیل تحقق اهداف گروه مطالعات و برنامه‌ریزی فرهنگی دانشگاه فردوسی مشهد؛

2- تقویت روحیه‌ی همکاری و مشاوره در بین دانشجویان و نزدیکی هر چه بیشتر دانشجویان به نهادهای تصمیم ساز فرهنگی و اجتماعی دانشگاه؛

3- ایجاد فضایی مناسب برای بیان نظرات، ارزیابی و مشاوره متشکل از طیف‌های گوناگون دانشجویی به رئیس گروه مطالعات و برنامه‌ریزی فرهنگی دانشگاه؛

4- ارائه مشاوره در طرح‌های مطالعاتی، برنامه‌ریزی، پایش و ارزیابی گروه، درجهت اثربخشی فعالیتهای فرهنگی، تربیتی، اجتماعی و سیاسی دانشگاه و تقویت ارتباط بی واسطه با بدنه دانشجویی؛

5- تقویت سهم ملاحظات دانشجو در تصمیم‌سازی‌های فرهنگی و اجتماعی دانشگاه و کمک در جهت تصمیم‌گیری درست و اجرای موثر تصمیم‌ها؛

6- شناسایی دانشجویان خوش فکر، مستعد و فعال در زمینه فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی و اهداف شورا و معرفی به رئیس شورا؛

7- بررسی الگوی فعالیت های فرهنگی اجتماعی دانشجویان بعد از 1400؛

ارکان
الف- اعضای حقوقی
1- رئیس شورا: رییس گروه مطالعات و برنامه‌ریزی فرهنگی- اجتماعی

2- دبیر شورا: یکی از اعضای شورا به انتخاب رئیس شورا

ب- اعضای حقیقی
تعداد ۲۰ نفر از دانشجویان فعال و علاقمند به عنوان اعضای حقیقی و دانشجویان نماینده معاونت در مجامع گوناگون به عنوان اعضای حقوقی که توسط رئیس شورا و با مشورت اعضا به مدت یک سال به عنوان عضو شورا انتخاب می‌شوند.

نحوه تشکیل جلسات:
1- دوره برگزاری جلسات شورا با تصمیم اعضای شورا مشخص خواهد شد و در صورت نیاز جلسات فوق العاده به
تشخیص رئیس شورا زودتر از موعد مقرر تشکیل میشود.

2- حضور رئیس یا دبیر شورا جهت رسمیت جلسات الزامی است.

3- هنگام ارسال دعوتنامه از سوی دبیرخانه شورا، دستور جلسه و فهرست مصوبات جلسه گذشته برای مدعوین ارسال خواهد شد.