گزارش دو سالانه 1395 تا 1397 گروه مطالعات و برنامه ریزی فرهنگی-اجتماعی در شهریورماه 1397 منتشر شد. 

11

555

666