مقدمه و اهداف:
به منظور بهره‌گیری از تجارب معاونان و مدیران سابق و استفاده از نظرات کارشناسی آنان در حوزه فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی، «شورای معاونان و مدیران ادواری فرهنگی و اجتماعی»، با حضور معاونان و مدیران سابق که از ابتدای تاسیس دانشگاه فردوسی مشهد در دوره‌های زمانی مختلف مشغول فعالیت بوده اند، تشکیل می‌شود. این شورا به عنوان نهاد عالی مشورتی راهکارها و نظرات اندیشمندانه خود را در اختیار رئیس شورا قرار می‌دهد.

شرح وظایف:
1- جمع اندیشی و تضارب آراء در خصوص موضوعات و معضلات اصلی فرهنگی و اجتماعی دانشگاه؛

2- ارائه دیدگاه صاحب نظرانه با هدف بهره مندی از آن‌ها در موضوعات مطرح شده؛

3- تحقق مشارکت جویی و مشارکت آفرینی معاونان و مدیران فرهنگی و اجتماعی؛

4- ارائه نظرات مشورتی و راهبردی در خصوص برنامه عملیاتی معاونت منطبق با سند راهبردی دانشگاه؛

5- شناسایی فرصت ها، تهدیدها و نقاط ضعف و قوت فعالیت‌های فرهنگی دانشگاه؛

6- بررسی زمینه‌ها و راهکارهای تعامل با نهادهای فرهنگی در سطح شهر و کشور؛

7- هم اندیشی و زمینه‌سازی برای ایجاد تحولات لازم در عرصه‌های مدیریت، برنامه‌ریزی، تصمیم ­سازی و تصمیم‌گیری؛

8- افزایش توان مدیریتی دانشگاه در تصمیم‌سازی‌های فرهنگی و اجتماعی، اجرا و رفع مشکلات؛

9- كمك به بهبود كيفيت خدمات و ارتقاء بهره‌وری دانشگاه در حوزه فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی؛

10- فراهم كردن زمينه مناسب براي تبادل اطلاعات و نظرات ميان متفكران و صاحب نظران و مديران ذيربط؛

11- ارزيابي نقادانه سياست‌ها و برنامه‌ها و همچنين پيش‌بيني و بررسي مسائل در شرف ظهور و ارائه تحليل پيرامون آنها (سياست‌پژوهي، آينده‌شناسي، تصميم‌سازي)؛

12- ارائه مشاوره برای تبديل ايده‌هاي كلي و پيشنهادهاي خام به سياست‌ها و برنامه‌هاي قابل اجرا؛

13- ارائه راه‌حل‌هاي اجرايي براي مسائل كلان مبتلا به دانشگاه که از مراجع و مبادی گوناگون مطالعات آن انجام یافته است؛

ارکان
الف- اعضای حقوقی
1- رئیس شورا: معاون فرهنگی-اجتماعی و دانشجویی دانشگاه

2-دبیر شورا: رییس گروه مطالعات و برنامه‌ریزی فرهنگی و اجتماعی

ب- اعضای حقیقی
معاونین و مدیران پیشین فرهنگی که از ابتدای تاسیس دانشگاه فردوسی مشهد در دوره‌های مختلف در این سمت مشغول فعالیت بوده اند.

نحوه تشکیل جلسات:
1- جلسات شورا بنا به ضرورت و تشخیص رئیس شورا تشکیل می‌شود.

2-حضور رئیس یا دبیر شورا جهت رسمیت جلسات الزامی است.

3- هنگام ارسال دعوتنامه از سوی دبیرخانه شورا، دستور جلسه و فهرست مصوبات جلسه گذشته برای مدعوین ارسال خواهد شد.