شرح ماموریت گروه مطالعات و برنامه‌ریزی عبارتند از:

1. مطالعه، تدوین و پیشنهاد سیاست‌ها و راهبردهای فرهنگی-اجتماعی دانشگاه؛

2. مطالعه، برنامه‌ریزی و هماهنگ‌سازی فعالیت‌های فرهنگی-اجتماعی دانشگاه (درون دانشگاهی و برون دانشگاهی)؛

3. پایش و ارزیابی مستمر فضای فرهنگی-اجتماعی دانشگاه و وضعیت ارائه خدمات رفاه و سلامت دانشجویی؛

شرح فعالیت گروه مطالعات و برنامه‌ریزی عبارتند از:

1. مطالعه و تدوین سیاست‌ها و راهبردهای فرهنگی-اجتماعی در چارچوب سند راهبردی دانشگاه؛

2. همکاری در تدوین آیین نامه های فرهنگی-اجتماعی دانشگاه؛

3. هماهنگ‌سازی با واحدهای مختلف دانشگاه در انجام فعالیت‌های فرهنگی-اجتماعی؛

4. پایش و ارزیابی مستمر فضای فرهنگی-اجتماعی دانشگاه؛

5. تنظیم برنامه و بودجه سالیانه معاونت فرهنگی-اجتماعی و دانشجویی؛

6. تعامل با معاونت برتم جهت طراحی، استقرار و بهسازی فرایندهای سازمانی، سامانه های اطلاعاتی و برنامه‌های راهبردی معاونت فرهنگی-اجتماعی و دانشجویی و تهیه مصوبات مورد نیاز تحلیل فرایند؛

7. نظارت راهبردی بر تحقق اهداف اسناد بالادستی فرهنگی-اجتماعی؛

8. مطالعه، برنامه‌ریزی و جلب مشارکت برای ارتقای همکاری‌ها و ارتباطات فرهنگی-اجتماعی دانشگاه با دیگر مراکز و مؤسسات علمی و پژوهشی در سطوح منطقه‌ای، ملی و بین‌المللی؛

9. ارزیابی مستمر ارائه خدمات دانشجویی متناسب با سند راهبردی دانشگاه بر اساس شرح ماموریت واحدهای معاونت فرهنگی-اجتماعی و دانشجویی.