گزارش سالانه 1396 گروه مطالعات و برنامه ریزی فرهنگی-اجتماعی منتشر شد. 

111