* شماره تماس مستقیم دفتر گروه:38806485

* سایت : sp.um.ac.ir

: پست الکترونیک *

*برای تماس مستقیم از خارج دانشگاه می بایست شماره 3880 را به اول شماره داخلی پرسنل اضافه کنید12*