1

طرح «آسیب‌شناسی انجمن‌های علمی-دانشجویی با تمرکز بر دانشگاه فردوسی مشهد» در دی ماه 1402 تکمیل و ارائه شد.

این طرح در پنج فصل و با تکیه بر روش تحلیلی-مقایسه‌ای تبیین شده است و در هر بخش، موارد خاصه‌ای را مورد بررسی قرار می‌د‌هد. ابتدا مروری بر دو چالش بزرگ گریبان‌گیر با فعالیت انجمن‌های علمی دانشجویی که در فاصله انجام طرح پیشین در سال 1398 تا طرح حاضر در سال 1402 روی داده اند (همه‌گیری ویروس کرونا و بروز التهابات در فضای دانشجویی) انجام گرفت.سپس با نگاهی جزئی و تفکیک‌شده، چالش‌های پیش رو انجمن‌های علمی-دانشجویی در یازده مرحله (تبلیغات انتخاباتی، انتخابات، تشکیل جلسات، فرآیند درخواست مجوز، تعامل و ارتباط با اساتید مشاور، هماهنگی فضای برگزاری و پذیرایی، تبلیغات برنامه و جذب مخاطب، هماهنگی مهمان‌ها و دعوت از آنان، ارزیابی برنامه، مستندسازی و توانمندسازی و انتقال تجربه) از سیاستگذاری تا اجرا سطح بندی شده و با تبیین هر یک از چالش ها، راهکارهای عملیاتی متناسب با هر حوزه ارائه شده است.