هشتمین جلسه کارگروه رصد فرهنگی و الزامات اجرایی آن با حضور دکتر محمد علی وطن دوست، رئیس گروه مطالعات و برنامه ریزی و جمعی از اعضای هیات علمی عضو این کارگروه در تاریخ 4 مهرماه 1402 در محل تالار گفت و گوی ساختمان مدیریت فرهنگی برگزار شد.

هشتم کاررگوه رصد فرهنگی