دنیای اقتصاد

سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد 27 اردیبهشت ماه 1401 به قلم دکتر روح اله اسلامی رئیس گروه مطالعات و برنامه ریزی فرهنگی اجتماعی دانشگاه منتشر شد.

https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-28/3865796-%D9%85%D8%B2%DB%8C%D8%AA-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86