anjoman elmi.Maghale

مقاله علمی پژوهشی "آسیب شناسی انجمن های علمی دانشجویی از منظر رویکرد کارکردگرایانه (انجمن های علمی دانشگاه فردوسی مشهد)" استخراج شده از طرح "ارزیابی و آسیب شناسی انجمن های علمی دانشگاه فردوسی مشهد" جهت چاپ در فصلنامه مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران مورد تایید قرار گرفته است.