1. اخبار
IMAGE جلسه برنامه ريزي جهت همكاري هاي معاونت فاد و برتم برگزار گردید

جلسه برنامه ريزي جهت همكاري هاي معاونت فرهنگی- اجتماعی و دانشجویی با معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع در تاریخ  97/2/22 روز شنبه با حضور جناب دکتر کیوانفر (معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع)، جناب دکتر مهارتی (مدیر برنامه و...
جلسه بررسی تدوین بودجه ی برنامه ای گروه مطالعات و برنامه ریزی با بخش شورای انضباطی ...

جلسه بررسی تودین بودجه ی برنامه ای با میزبانی گروه مطالعات و برنامه ریزی با بخش شورای انضباطی دانشگاه در تاریخ 97/2/23 با حضور جناب آقای دکتر آزاد (رییس گروه مطالعات و برنامه ریزی)، جناب آقای لطفی (کارشناس مسئول کمیته...
IMAGE

جلسه بررسی تدوین بودجه برنامه ای به میزبانی گروه مطالعات و برنامه ریزی اجتماعی- فرهنگی با دوبخش رفاه و درمان معاونت فاد در تاریخ 97/2/22 روز شنبه با حضور جناب دکتر همایونی فر (مدیریت رفاه و سلامت دانشجویی)، جناب دکتر آزاد...
IMAGE دومین جلسه تدقیق چارچوب مفهومی عنوان «معاونت فرهنگی-اجتماعی و دانشجویی» برگزار شد

دومین جلسه تدقیق چارچوب مفهومی عنوان «معاونت فرهنگی-اجتماعی و دانشجویی»، با حضور دکتر طاهری (معاون فاد)، دکتر معتمدی (مدیر فرهنگی و فعالیت های داوطلبانه)، دکتر آزاد (رییس گروه مطالعات و برنامه­ ریزی فرهنگی-اجتماعی)، دکتر...
IMAGE اولین جلسه تدقیق چارچوب مفهومی عنوان «معاونت فرهنگی-اجتماعی و دانشجویی» برگزار شد

اولین جلسه تدقیق چارچوب مفهومی عنوان «معاونت فرهنگی-اجتماعی و دانشجویی»، با حضور دکتر طاهری (معاون فاد)، دکتر آزاد (رییس گروه مطالعات و برنامه­ ریزی فرهنگی-اجتماعی)، دکتر یوسفی (معاون سابق فرهنگی-اجتماعی)، دکتر نوغانی...
IMAGE جلسه اعضا شورای صنفی خوابگاه ها با مسئولین معاونت فاد برگزار گردید

جلسه اعضا دانشجویی شورای صنفی خوابگاه‌ها با مسئولین محترم معاونت در تاریخ 97/2/4 روز سه شنبه با حضور جناب دکترهاشمی (معاونت آموزشی دانشگاه)، دکترطاهری (معاونت فرهنگی- اجتماعی دانشجویی)، دکترهمایونی فر(مدیریت رفاه و سلامت...