اولویت های پژوهشی

فهرست عناوین پژوهشی مورد نیاز معاونت فاد دانشگاه فردوسی مشهد

الف . مشارکت دانشگاهیان

1) تجربهنگاری فرهنگی-اجتماعی با تاکید بر مسئله مشارکت

2) بررسی ساختارها و فعالیتهای فرهنگی-اجتماعی و دانشجویی دانشگاههای برتر جهان

3) چالش‌های پیش روی انگیزش و راهکارهای تقویت روحیه فعالیت جمعی در میان دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد

4) انگیزه‌های عضویت، میزان و الگوی فعالیت در کانون‌های فرهنگی-هنری دانشگاه فردوسی مشهد و راهکارهای افزایش انگیزه‌های عضویت در آن

5) انگیزه‌های عضویت، میزان و الگوی فعالیت در انجمن‌های علمی دانشگاه فردوسی مشهد و راهکارهای افزایش انگیزه‌های عضویت در آن

6) انگیزه‌های عضویت، میزان و الگوی فعالیت در تشکل‌های اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد و راهکارهای افزایش انگیزه‌های عضویت در آن

7) انگیزه‌های عضویت، میزان و الگوی فعالیت در شورای صنفی دانشگاه فردوسی مشهد و راهکارهای افزایش انگیزه‌های عضویت در آن

8) مشارکت دانشجویان در فرآیند تصمیم گیری در معاونت فاد

9) مشارکت اعضای هیأت علمی در حوزه فرهنگی-اجتماعی دانشگاه

ب‌. وضعیت مصرف فرهنگی و فضای مجازی

10) وضعیت کمی و کیفی مصرف فرهنگی دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد

11) میزان و نحوه استفاده از شبکه‌های اجتماعی در میان دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد

12) نقش فضای مجازی در زندگی دانشگاهیان

13) آسیبشناسی استفاده از فضای مجازی در دانشگاه

14) راهکارهای حضور بهینه معاونت فاد دانشگاه فردوسی مشهد در فضای مجازی

ت‌.  هویت و تعلق خاطر دانشگاهی

15) تدوین شاخص‌ها و ملاک‌های سنجش احساس تعلق دانشجویان و دانش آموختگان، اساتید و کارمندان به دانشگاه فردوسی مشهد و عوامل کاهش یا افزایش آن

16) وضعیت کمی و کیفی احساس تعلق دانشجویان و دانش آموختگان، اساتید و کارمندان نسبت به دانشگاه فردوسی مشهد

17) راهکارهای افزایش میزان احساس تعلق به دانشگاه در میان دانشجویان و دانش آموختگان، اساتید و کارمندان دانشگاه فردوسی مشهد

ث‌. اعتماد و اشاعه

18) مختصات هویت دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد در ابعاد ملی-قومی، مذهبی و دانشگاهی

19) وضعیت انواع اعتماد (بین فردی، تعمیم یافته، نهادی) در میان دانشگاهیان دانشگاه فردوسی مشهد

20) راهکارهای افزایش میزان اعتماد در دانشگاه فردوسی مشهد

21) آسیب‌ها و چالش‌های پیش روی تبلیغ و ترویج فرهنگی و ارائه راهکارهای بهینه سازی آن در دانشگاه فردوسی مشهد

22) علل شیوع پدیده تقلب در میان دانشگاهیان و ارائه راهکارهای مبارزه با آن

ج‌. فرهنگ دانشگاهی

23) الگوی پوشش دانشجویان و ارزش‌های پشتیبان آن در دانشگاه فردوسی مشهد

24) هنجارهای کنش و مکانیزم های کنترل اجتماعی در محیط دانشگاه فردوسی مشهد

25) فرهنگ مصرف (انواع مصرف) و چالش‌های پیش روی آن در دانشگاه فردوسی مشهد

26) فرهنگ پژوهش و چالش‌های پیش روی آن در دانشگاه فردوسی مشهد

27) چالشهای اخلاقی اساتید در فضای دانشگاه فردوسی مشهد

ح‌.  فرهنگ سازمانی

28) علل تاخیر در تصمیم‌گیری مدیران در حوزه معاونت فرهنگی-اجتماعی و دانشجویی دانشگاه فردوسی مشهد و تاثیر آن بر عملکرد این معاونت

29) میزان و علل شکاف بین مدیران و بدنه دانشگاه در دانشگاه فردوسی مشهد

30) نگرش اساتید به بخش سازمانی دانشگاه فردوسی مشهد و مشکلات آن

31) راهکارهای بهبود عملکرد سازمانی دانشگاه فردوسی مشهد در راستای تحقق حقوق شهروندی دانشگاهیان

خ‌. ازدواج و خانواده

32) وضعیت موجود و چالش‌های پیش روی ازدواج دانشجویی در میان دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد

33) آسیب‌های ازدواج‌های دانشجویی صورت گرفته در میان دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد

34)  سنجش نگرش دانشجویان، خانواده‌های آنان و مدیران فرهنگی دانشگاه نسبت به ارتباط دانشجو با خانواده در دانشگاه فردوسی مشهد

35) بررسی وضعیت ارتباطی دانشجو با خانواده در میان دانشجویان ساکن مشهد

د‌.  دینداری و برنامه‌های دینی-مذهبی

36) راهکارهای بهبود وضعیت ازدواج و به ویژه ازدواج دانشجویی در دانشگاه فردوسی مشهد

37) وضعیت دینداری در میان دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد

38) بررسی میزان و الگوی مشارکت در برنامه‌های مذهبی در دانشگاه فردوسی مشهد

39) وضعیت برگزاری (شکلی، محتوایی، مخاطبان) برنامه‌های مذهبی در دانشگاه فردوسی مشهد

40) میزان اثرگذاری برنامه‌های مذهبی در دانشگاه فردوسی مشهد

41) راهکارهای بهبود وضعیت دینداری در میان دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد

42) آسیب‌های آموزش دروس معارف اسلامی و راهکارهای بهبود آن در دانشگاه فردوسی مشهد

ذ‌. امر به معروف و نهی از منکر (کنترل اجتماعی)

43) مصادیق اولویت دار معروف و منکر در دانشگاه فردوسی مشهد از منظر دانشگاهیان

44) سازوکارهای پاسداشت عالمانه از ارزش‌های ملی، دینی، انقلابی در دانشگاه فردوسی مشهد

45) راهکارهای تقویت روحیه و اخلاق علمی و پژوهشی در دانشگاه فردوسی مشهد

46) سازوکارهای گسترش مسؤولیت پذیری و تعهد کاری و روحیه جهادی در دانشگاه فردوسی مشهد

47) سازوکارهای گسترش فرهنگ نظارت و مطالبه گری منصفانه و تقویت روحیه تحمل و مدارا و درک متقابل در تعاملات اجتماعی در دانشگاه فردوسی مشهد

48) سازوکارهای اهتمام به سه محور عدالت، آزادی و مهرورزی در پرتو تعالیم دینی و با توجه به هنجارهای مقبول اجتماعی در دانشگاه فردوسی مشهد

49) وضعیت خشونت فکری و اخلاقی و عدم بردباری در مناسبت‌های فردی و اجتماعی و راهکارهای مقابله با آن در دانشگاه فردوسی مشهد

50) وضعیت سوءعملکردهای سازمانی و معضلات کلان مدیریتی و راهکارهای مقابله با آن در دانشگاه فردوسی مشهد

51) جامعه شناختی اسراف در عمر انسان و تأثیر آن بر تضییع سرمایه‌های فرهنگی و اجتماعی در دانشگاه فردوسی مشهد

52) چالش‌های پیش روی استفاده بهینه از بیت المال و امکانات عمومی و راهکارهای مواجهه با آن در دانشگاه فردوسی مشهد

53) سازوکارهای احیای امر به معروف و نهی از منکر در حوزه‌های زیست محیطی و بهداشت عمومی در دانشگاه فردوسی مشهد

ر‌. اوقات فراغت

54) سنجش نگرش دانشجویان به اوقات فراغت در دانشگاه فردوسی مشهد

55) نحوه گذران اوقات فراغت در میان دانشجویان در دانشگاه فردوسی مشهد

56) الگوهای پیشنهادی گذران اوقات فراغت در دانشگاه فردوسی مشهد

57) وضعیت موجود اردوهای دانشجویی و چالش‌های پیش روی آن در دانشگاه فردوسی مشهد

58) راهکارهای بهبود وضعیت اردوهای دانشجویی در دانشگاه فردوسی مشهد

ز‌. نشریات دانشگاهی

59) تحلیل محتوای کمی مستمر نشریات دانشگاهی

60) تحلیل محتوای کیفی نشریات دانشگاهی در حوزه فرهنگی-اجتماعی و دانشجویی

س‌.  نگرش‌ها و باورها

61) چالش‌های پیش روی آزاداندیشی و تفکر انتقادی در دانشگاه فردوسی مشهد و شناسایی زمینه‌های فرهنگی شکل گیری و گسترش آن

62) ارزش‌ها و نگرش‌های دانشجویان

ش‌.  آموزش و پیشگیری روانی

63) وضعیت روان شناختی و آسیب شناسی روانی دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد با تاکید بر دانشجویان ساکن در خوابگاه

64) میزان پوشش دوره‌های آموزشی مرکز مشاوره دانشگاه فردوسی مشهد

65) تحلیل کیفی پرونده‌های ارجاعی به کمیسیون موارد خاص دانشگاه فردوسی مشهد

66) روندپژوهی مشكلات روان شناختي دانشجويان در طرح پايش سلامت روان طي 5 سال اخير

67) وضعيت مشروطي، تغيير رشته و افت عملكرد تحصيلي دانشجويان در دانشكده هاي مختلف و شناسايي عوامل زيربنايي آن

ص. مداخله و درمان

68) بررسی کیفی پرونده‌های روان شناختی مراجعان مداخله دربحران در دانشگاه فردوسی مشهد

69) سلامت روان دانشجویان ورودی هر سال و شناسایی دانشجویان در معرض خطر دانشگاه فردوسی مشهد

70) بررسی کیفی پرونده‌های مرکز مشاوره دانشجویی در دانشگاه فردوسی مشهد

71) روند اختلالات روانپزشکی مختلف در مرکز مشاوره دانشگاه فردوسی مشهد

72) شناسايي عوامل استرس زا در دوره هاي تحصيلات تكميلي

73) تأثیر سلامت روان بر عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد

74) عوامل زمينه ساز در گرايش دانشجويان به استفاده از مواد مخدر، روان گردان و سوء مصرف داروها

ض. مددکاری

75) روند مشکلات مراجعان مددکاری در دانشگاه فردوسی مشهد

76) بررسی کیفی پرونده‌های مددکاری در دانشگاه فردوسی مشهد

77) بررسی کیفی مراجعان مداخله در بحران (مددکاری) در دانشگاه فردوسی مشهد

ط‌. بهزیستی و توانمندسازی

78) راهکارهای ارتقای آشنایی دانشجویان با حقوق، وظایف، مقررات و آیین نامه‌ها در دانشگاه فردوسی مشهد

79) وضعیت فرآیند جامعه پذیری در دانشگاه و راهکارهای بهبود آن در دانشگاه فردوسی مشهد

80) وضعیت مهارت‌های اجتماعی و ارتباطی و چالش‌های پیش روی آن در دانشگاه فردوسی مشهد

81) مناسبات میان دو جنس (دختران و پسران) و چالش های پیش روی آن در دانشگاه فردوسی مشهد

82) وضعیت حقوق شهروندی در دانشگاه فردوسی مشهد

83) راهکارهای بهبود وضعیت حقوق شهروندی در دانشگاه فردوسی مشهد

ظ‌. تربیت بدنی

84) میزان و الگوهای ورزش کردن در میان عموم دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد

85) وضعیت و نیازهای ورزشی خوابگاههای دانشجویی دانشگاه فردوسی مشهد

86) وضعیت ورزش در میان دانشگاهیان خانم دانشگاه فردوسی مشهد

87) فرصت‌ها و تهدیدهای پیش روی تربیت بدنی دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد

88) فرهنگ ورزش در میان دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد

89) راهکارهای افزایش انگیزه دانشجویان و کارکنان جهت مشارکت در تیمهاي ورزشي قهرماني و حضور در كلاس هاي فوق برنامه ورزشي دانشگاه فردوسی مشهد

90) ميزان و الگوی شيوع ناهنجاريهاي اسكلتي-عضلاتي در ميان دانشجويان و كاركنان و راهکارهای كاهش آن

91) استاندارد اماكن و تجهيزات ورزشي دانشگاه و ارائه راهكارهايي جهت بهبود كيفيت آن

92) بررسي تطبیقی فعاليتهاي تربيت بدني با ساير دانشگاههاي منطقه، كشور و آسيا

ع‌. خوابگاه، تغذیه و امور رفاهی

93) قیمت تمام شده خدمات حوزه مدیریت رفاه و سلامت (به عنوان پیش زمینه برون سپاری)

94) سبک زندگی خوابگاهی و چالش‌های پیش روی آن در دانشگاه فردوسی مشهد

95) فرهنگ تغذیه و چالش‌های پیش روی آن در دانشگاه فردوسی مشهد

96) وضعیت امکانات رفاهی خوابگاه‌های دانشجویی در دانشگاه فردوسی مشهد

97)  نگرش به وامهای دانشجویی و الگوی هزینهکرد آن در میان دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد

98) وضعیت فرهنگی حاکم بر خوابگاه‌های دانشجویی در دانشگاه فردوسی مشهد

غ‌. بهداشت و درمان

99) سمپاشي خوابگاه ها با هدف كاهش آسيب و كاهش هزينههای بهداشتی و درمانی (دانشكده كشاورزي)

100) ارگونومي و سلامت با هدف پیشنهاد برای خرید وسايل و تجهيزات مناسب تر (تربيت بدني)

101) ارتباط بين سلامت جسم و سلامت روان با هدف برگزاري برنامه هاي افزايش سلامت روان (مركز مشاوره يا دانشكده علوم تربيتي)

102) بررسي ميزان آلودگي شيرآلات، ظروف... با هدف خريد وسايل مناسب تر (دانشكده دامپزشكي)

103) ارتباط میان ميزان مراجعه به پزشك و يا انجام بررسي هاي پاراكلينيكی و میزان اضطراب با هدف برگزاري برنامه هاي آموزشي ضد اضطراب (دانشكده علوم تربيتي)

ف‌.  شورای انضباطی دانشجویان

104) میزان و الگوی شیوع و همچنین زمینه های تخلفات دانشجویی

105) روند رسیدگی به پرونده های انضباطی دانشجویان

106) اثربخشی احکام انضباط