لیست جلسات اتاق شیشه ای

لازم به ذکر است کلیه دانشجویان عزیز می توانند در جلساتی که در دفتر گروه مطالعات و برنامه ریزی فرهنگی - اجتماعی دانشگاه برگزار می گردد، شرکت نمایند. فهرست کلیه جلساتی که توسط گروه برگزار می گردد به صورت هفتگی روزآمد می شود.

 

سال 1397( 30 تیرماه تا 4 مردادماه )

 

شنبه


 

 

 

 

یکشنبه

 

12 تا 13

جلسه پیوست فرهنگی اجتماعی طرح برون سپاری

 

 

 

دوشنبه

 

 

 

 

 

 

سه شنبه

 

12 تا 13:30

چلسه کارگروه مشورتی برنامه ریزی

 

 


چهارشنبه


 

 

سال 1397( 23 تا 28 تیرماه)


شنبه


 

 

 

 

یکشنبه

 

 

12 تا 13

جلسه طرح برون سپاری با مرکز مشاوره

 

 

 

دوشنبه

 

 

 

 

 

 

سه شنبه

 


 

 


چهارشنبه


 

 

 

سال 1397 (16 تا 21 تیر ماه)

 

شنبه


 

 

 

 

یکشنبه

 10 تا 12

جلسه هم فکری در خصوص تحلیل هزینه خوابگاه ها


 

 

 

دوشنبه

 

 

 

 

 

 

سه شنبه

 


 

 


چهارشنبه


 

 

سال 1397 (9 تا 14 تیر ماه)

 

شنبه


 

 

 

 

یکشنبه


 

 

 

دوشنبه

 

 

 

 

 

 

سه شنبه

 


 

 


چهارشنبه


 

 

 

سال 1397 (2 تا 7 تیر ماه)

 

شنبه


 

 

 

 

یکشنبه


 

 

 

دوشنبه

 

 

 

 

 

 

سه شنبه

 


 

 


چهارشنبه


 

12 تا 13:30

جلسه مدیر و کارشناسان گروه

 

 

سال 1397 (26 تا 31 خرداد ماه)

 

شنبه


 

 

 

 

یکشنبه


 

 

 

دوشنبه

 

 

 

 

 

 

سه شنبه

 


 

 


چهارشنبه


 

 

 

 

سال 1397 (19 تا 24 خرداد ماه)

 

شنبه


10 تا 11:30

طراحی مدل های درآمدزایی در حوزه فرهنگی

 

 

 

 

یکشنبه

8 تا 9

جلسه پیگیری طرح پایش فضای فرهنگی اجتماعی دانشگاه

10:30 تا 11

جلسه پیگیری عواید معاونت فاد


 

 

 

دوشنبه

 

 

 

 

 

 

سه شنبه

 

10 تا 12

جلسه مدیر و کارشناسان گروه


 

 


چهارشنبه


 

 

 

سال 1397 (12 تا 18 خرداد ماه)

 

شنبه 

 

 

 

یکشنبه


11:45 تا 12:45

جلسه مدیر و کارشناسان گروه

 

 

 

 

دوشنبه

 

 

 

 

 

 

سه شنبه

  

 


چهارشنبه


 

 

 

 

 

سال 1397 (5 تا 11 خرداد ماه)

شنبه 

 

 

 

یکشنبه 

 

 

 

دوشنبه

 

 

 

 

 

 

سه شنبه


10:45 تا 12

جلسه مدیر و کارشناسان گروه مطالعات


 

 


چهارشنبه


 

 

 

 

 

سال 1397 (29 اردیبهشت تا 3 خرداد ماه)

 

شنبه

8 تا 10

جلسه ارئه طرح برون سپاری با دو بخش خوابگاه و تربیت بدنی


 

 

 

 

یکشنبه


9:30 تا 11

جلسه تخصصی برون سپاری با بخش مشاوره

 

 

 

 

دوشنبه

 

 

 

 

 

 

سه شنبه

8:30 تا 10

جلسه برون سپاری با بخش مرکزبهدااشت

10 تا 11:30

جلسه مدیر و کارشناسان گروه مطالعات

12 تا 13:30

سومین جلسه کارگروه مشورتی مشاوران دانشجویی- تالار گفتگو

 

 


چهارشنبه

8:30 تا 10

جلسه بودجه با بخش فرهنگی

 

 

 

 

 

     

 

 سال 1397 (22 تا 27 اردیبهشت ماه)

 

شنبه

8 تا 10

جلسه بودجه با بخش رفاه و درمان

10 تا 11

جلسه بودجه با دکترکیوانفرو  دکتر طاهری

 

 

 

 

یکشنبه

8 تا 9

جلسه بودجه با بخش شورای انضباطی

10:30 تا 11:30

جلسه بررسی دستورالعمل استفاده تشکل ها از اماکن

 

 

 

 18

جلسه بودجه با بخش مشاوره

دوشنبه

 

 

 

 

 

18

جلسه بودجه با بخش خوابگاه ها

سه شنبه

8 تا 9

جلسه بودجه با بخش تغذیه

10 تا 11:30

جلسه مدیر و کارشناسان گروه مطالعات

12 تا 13:30

جلسه کارگروه مطالعات و ارزیابی- تالار گفتگو

 

 

18

جلسه بودجه با بخش تربیت بدنی

 

چهارشنبه

8:30 تا 10

جلسه بودجه با بخش فرهنگی

 

 

 

 

 

 

            

 

 

هفته پنجم سال 1397 (1 تا 8 فروردین ماه)

 

 

8:30 تا 9:30

9:30 تا 10:30

10:30 تا 11:30

11:30 تا 12:30

12:30 تا 13:30

13:30 تا 14:30

شنبه

 

 

 

 

 

 

یکشنبه

 

 

 

 

 

 

دوشنبه

 

 

 

 

 

 

سه شنبه

 

 

 

 

 

 

چهارشنبه

 

 

 

 

 

 

 

هفته پنجاهم سال 1396 (1 تا 8 فروردین ماه)

 

8:30 تا 9:30

9:30 تا 10:30

10:30 تا 11:30

11:30 تا 12:30

12:30 تا 13:30

13:30 تا 14:30

شنبه

 

 

 

 

 

 

یکشنبه

 

 

 

 

 

 

دوشنبه

 

 

 

 

 

 

سه شنبه

 

 

 

 دومین جلسه کارگروه مشورتی دانشجویان - شروع جلسه ساعت 12

 

 

چهارشنبه