اتاق شیشه ای

نظريه اتاق شيشه­ اي در مديريت سازمان­ ها تضمين كننده سلامت و عملكرد مبتني بر شفافيت است. به ويژه زماني كه نظارت بالا به پايين به هر دليلي نتواند كارايي لازم در تأمين سلامت سازماني داشته باشد، اتاق هاي شيشه اي با مدد گرفتن از افكار عمومي مي تواند نوعي از نظارت پايين به بالا را در سازمان رقم بزند و بر سلامت آن بيافزايد. احساس ضرورت و نیاز به مدیریت جلسات دانشگاه بر مبنای اتاق شیشه ای در شهریور ماه 1396 در گروه مطالعات و برنامه ریزی فرهنگی اجتماعی شکل گرفت. در همین راستا در ابتدا بررسی اسنادی و تدوین نوشتار جهت ضرورت استفاده از این نوع مدیریت، صورت گرفت. در آبان ماه 1396، در جلسه ای که فعالیت های یک ساله گروه مطالعات و برنامه ریزی فرهنگی-اجتماعی برای تشکل های دانشجویی تشریح شد، به ارائه توضیحات و معرفی مدیریت اتاق شیشه ای نیز پرداخته شد. تبلیغات محیطی و به روز رسانی سایت در این باره نیز در آذر و دی ماه 1396 انجام گرفت. جلسات به صورت هفتگی در سایت گروه مطالعات و برنامه ریزی فرهنگی- اجتماعی روزآمد شده و دانشجویان می توانند با ملاحظه این جلسات در صورت تمایل در آن شرکت کنند.