مطالعه و طراحی بانک ایده معاونت فرهنگی- اجتماعی و دانشجویی

گروه مطالعات و برنامه‌ریزی فرهنگی- اجتماعی (از مجموعه معاونت فرهنگی-اجتماعی و دانشجویی) دانشگاه فردوسی مشهد با هدف ارتقاء سطح کیفی و کمی فعالیت‌ها و فضای فرهنگی و اجتماعی دانشگاه، اقدام به راه‌اندازی سامانه‌ای جهت پشتیبانی و عملیاتی نمودن ایده‌ها و نوآوری‌های فرهنگی و اجتماعیِ ارائه شده توسط اعضای خانواده بزرگ دانشگاهی نموده است. به همین منظور در راستای سامان دهی، بهره گیری و عملیاتی سازی ایده‌ها و پیشنهادها برای افزایش بهره وری معاونت فرهنگی- اجتماعی و دانشجویی 4 گام در نظر گرفته شد که دو گام ابتدایی در مطالعه­ ای تدقیق و طراحی گردید.

مطالعه بانک ایده در سازمان‌ها

طراحی الگوریتم بانک ایده معاونت فرهنگی- اجتماعی و دانشجویی

طراحی و استقرار و تست نرم افزار بانک ایده

بهره برداری و پشتیبانی

بانک ایده، نظامی است که از مرحله دریافت ایده آغاز شده، پس از گذراندن مراحل ارزیابی و بررسی درکمیته های اصلی یا فرعی (تخصصی) به مرحله اجرا می‌رسد و در پایان با دادن پاداش و تقدیر از افراد خاتمه می‌یابد. این سیستم در هر سازمانی دارای یک آیین نامه خاص اجرایی است که توسط مجریان نظام مورد بررسی قرار می‌گیرد. بانک ایده یک شکل خاص و ثابت ندارد که آن را در تمامی سازمان‌ها به صورت واحد به کار گرفت، بلکه هر سازمان با توجه به اهداف، شرایط و امکانات موجود باید پس از انجام مطالعه کارشناسانه در ابعاد مختلف سازمان یک نظام نامه مناسب جهت اجرا، تداوم پویایی سیستم تدوین نماید. با وجود این نباید از نظر دور داشت که تمامی سیستم‌های ایده از یک چارچوب کلی پیروی می‌نماید. این چارچوب می‌تواند به عنوان قالبی مناسب جهت پیاده کردن بانک ایده در هر سازمانی به کار گرفته شود (یداللهی فارسی, 1385). در همین راستا بانک ایده با شناسایی ساختار دانشگاه فردوسی و با توجه به فرایندهای متعدد طراحی و در مرحله بعد به مدت یک ترم به صورت آزمایشی مورد بهره­ برداری قرار خواهد گرفت.