مطالعه تطبیقی معاونت فرهنگی-اجتماعی و دانشجویی دانشگاه فردوسی و 5 دانشگاه برتر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

ادغام صورت گرفته در معاونت فرهنگی-اجتماعی و دانشجوییِ دانشگاه فردوسی مشهد و در نتیجه ابهام به وجود آمده در ساختار و شرح وظایف در واحدهای مختلف، این معاونت را بر آن داشت که پژوهشی را در راستای شناخت وضعیت دانشگاه فردوسی مشهد از ره‌گذر شناسایی وضعیت دانشگاه‌های برتر سطح کشور طراحی کند. هدف نهایی از این پژوهش که با عنوان "مطالعه تطبیقی ساختار مدیریت فرهنگی و فعالیت‌های داوطلبانه با پنج دانشگاه برتر تحت پوشش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری" انجام شده است، ارتقا بهره‌وری مدیریتی و بهینه‌سازی فرآیندهای سازمانی معاونت از طریق به‌کارگیری تجربیات دانشگاه‌های برتر کشور می‌باشد.

این پروژه در 5 خرده پروژه گروه مطالعات و برنامه‌ریزی فرهنگی-اجتماعی و دانشجویی، مدیریت فرهنگی و فعالیت‌های داوطلبانه، مدیریت رفاه و سلامت دانشجویان، مرکز مشاوره و توانمندسازی دانشجویان و مدیریت تربیت بدنی تحت یک نظارت مرکزی تقسیم شد. علت اصلی این تقسیم‌بندی تفاوت‌های موجود در میان ماموریت‌ها و اهداف هر یک از این بخش‌ها بود. به تناسب، هر واحد اطلاعاتی را متناسب با چارت و شرح وظایف، بودجه، ظرفیت فیزیکی و پرسنلی از دانشگاه­های منتخب جمع­آوری نمود و در گام بعد با توجه به اطلاعات موجود تحلیل مقایسه­ای و تطبیقی صورت گرفت.