تعیین راهبرد و شناسایی ملاک ها و شاخص ها برای ارزیابی فعالیت های فرهنگی- اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد

به منظور دسترسی به ارزیابی نظام مند و علمی، اولین گام شناسایی ملاک­ها و شاخص­های اصلی ارزیابی؛ امری ضروری و مهم است. با توجه به نوع و عنوان تحقیق و بررسی عمیق و موشکافانه مورد نیاز برای سیاست گذاری و مسئولان دانشگاه، استفاده از روش پیمایش مناسب نبود، بنابراین از روش تحقیق کیفی و ابزارهای مربوط به آن استفاده کردیم. تکنیک اصلی جمع آوری اطلاعات مورد نیاز عبارت بود از مصاحبه عمیق. در اجرای این وظیفه معاونت فرهنگی اجتماعی طی مصاحبه با 18 نفر از مطلعین کلیدی(شامل مدیران فعلی معاونت فرهنگی- اجتماعی، مدیر قبلی معاونت فرهنگی- اجتماعی، فعالان فرهنگی دانشگاه اعم از اساتید، دانشجویان و کارمندان فعال) به تدوین راهبرد و ارائه ضوابط و شاخص ­های ارزیابی همت گمارد. البته به منظور افزایش اعتبار و روایی تحقیق، از شیوه های مکمل دیگری نیز بهره برده شده است. به عنوان مثال، آنجایی که برای افزایش قابلیت اعتماد تحقیق کیفی مفید بوده است، محقق از همراهی و تبادل نظر همکاران خود سود جسته است. بر طبق متدهای شناخته شده­ی تحلیل داده­های کیفی و مصاحبه ­ای، به منظور آشنایی کامل با داده ­ها، پاسخ­های پاسخگویان چندبار خوانده شد. سپس کدگذاری داده ­ها با استفاده از نرم ­افزار maxqda انجام شد.

استفاده از نتایج این طرح می­ تواند به ارزیابی دقیق برنامه­ها به متوليان امر کمک ­نمايد تا درک درستي از ميزان مطلوبيت و موفقيت اجراي اين برنامه­ها داشته باشند و مي­تواند وسيله­اي براي تعيين ميزان تحقق برنامه­هاي فرهنگي و اجتماعي و اهداف از پيش تعيين شده آنها باشد.