طرح پایش فضای فرهنگی-اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد

طرح پایش فضای فرهنگی-اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد در پی شناسایی وضعیت (فضای) اجتماعی و فرهنگی دانشگاه در حوزه های عملکردی اصلی آن با تاکید بر فعالیت‌های فرهنگی، مذهبی و اجتماعی دانشگاه است.

هدف این تحقیق شناسایی وضعیت فرهنگی- اجتماعی دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد است و برای نیل به این هدف الگوی زیر بر اساس نیازها و اهداف فرهنگی- اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد و بر اساس جلسات کارگروه پایش ارائه شده است. نوع تحقيق مذکور از نوع کاربردي مي‌باشد. روش تحقيق با توجه به ماهيت تحقيق و داده هاي مورد نياز ميداني و از نوع کمي مي‌باشد که با تکنيک پيمايش (زمينه يابي) اقدام به گردآوري دادها شده است. جامعه آماری این مطالعه کلیه دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد می‌باشد که در سال تحصیلی 95-1394 در کلیه مقاطع در حال تحصیل می‌باشند. حجم نمونه گرداوری شده در کل 4172 نفر از دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد می‌باشد.