تدوین طرح تشکیل گروه مطالعات و برنامه ریزی فرهنگی-اجتماعی

این طرح مشتمل بر تدوین و تدقیق ساختار سازمانی گروه مطالعات و برنامه‌ریزی فرهنگی-اجتماعی، شرح وظایف آن و همچنین شرح وظایف هریک از سمت‌های سازمانی تعریف شده در آن می‌یاشد. هدف از انجام این طرح، مشخص شدن جایگاه سازمانی گروه مطالعات و برنامه‌ریزی فرهنگی-اجتماعی در ساختار دانشگاه فردوسی مشهد و همچنین ارایه تعریفی روشن از وظایف محوله به آن و همچنین تقسیم‌بندی‌های سازمانی در داخل ساختار آن است.