طرح نظرسنجی و نگرش‌سنجی اعتکاف 1395 دانشگاهیان دانشگاه فردوسی مشهد

"طرح نظرسنجی و نگرش سنجی اعتکاف 1395 دانشگاهیان دانشگاه فردوسی مشهد" در 15 محور سیمای پاسخگویان، وضعیت تحصیلی پاسخگویان، شبکه ارتباطی پاسخ‌گویان، نگرش پاسخ‌گویان، انگیزه از شرکت در اعتکاف، میزان تاثیرگذاری برنامه‌ها، وضعیت اطلاع‌رسانی، وضعیت ثبت‌نام، نزدیکی هزینه به نقطه بهینه، وضعیت محتوای فرهنگی، وضعیت نماز جماعت صبح، وضعیت سخنرانی، وضعیت مناجات و مداحی‌ها، وضعیت حلقه‌های معرفت، وضعیت تغذیه و وضعیت بهداشت و فضای فیزیکی و با بررسی 26 متغیر و 12 شاخص انجام گرفته است. این گزارش بر اساس پردازش و توصیف اطلاعات مستخرج از 590 پرسشنامه پرشده در اعتکاف سال 1395 در دانشگاه فردوسی مشهد صورت پذیرفته است. بنای این طرح بر تمام شماری جامعه آماری که 700 نفر را در خواهران و 150 نفر را در برادران شامل می‌شد، گذاشته شده است. پرسشنامه این طرح در ابتدا بر اساس تجربه قبلی محقق و با مشورت با متخصصین حوزه علوم اجتماعی آماده شد و پس از مشورت با تیم اجرایی مراسم اعتکاف در نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری مورد اصلاح و تدقیق قرار گرفت. نتایج این طرح می‌تواند به تصمیم‌گیران و مجریان اعتکاف دانشگاهیان در تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری برای سازوکارهای اطلاع‌رسانی، تبلیغات و ثبت نام، محتوا و برنامه‌های فرهنگی و همچنین مسائل رفاهی در این مراسم کمک کند.