کارگروه مشورتی نظارت و ارزیابی

کارگروه نظارت

 مقدمه و اهداف:

شورای نظارت و ارزیابی به عنوان زیرمجموعه گروه مطالعات و برنامه‌ریزی فرهنگی- اجتماعی با هدف کمک به فرآیند تصمیم‌سازی و تشخیص اولویت‌های کاری، ضمن رصد فضای فرهنگی و اجتماعی دانشگاه، نتایج حاصل از آن را برای تصمیم‌گیری مقتضی به رئیس گروه انعکاس می‌دهد. این شورا به عنوان بازوی مشورتی «گروه مطالعات و برنامه‌ریزی فرهنگی-اجتماعی» تلاش می‌کند نقشه راه معاونت فرهنگی-اجتماعی و دانشجویی را ترسیم نماید.

شرح وظایف:

 1- ارزیابی سالانه فعاليت‌هاي فرهنگی-اجتماعی دانشگاه‌ براساس شاخص‌هاي مستخرج از سند راهبردی

2- تعریف و تصحیح فرآیندهای نظارت بر برنامه‌های فرهنگی-اجتماعی دانشگاه

3- ارائه پیشنهاد پروژه‌های پژوهشی در جهت بهبود فرآیندهای نظارت و ارزیابی بر برنامه‌های فرهنگی-اجتماعی

4- نظارت بر نحوه اجرای پروژه‌های پژوهشی در حوزه نظارت و ارزیابی

5- مطالعه و رصد مداوم برنامه‌های فرهنگی-اجتماعی دانشگاه

6- سنجش افکار عمومی دانشگاهیان در حوزه‌های فرهنگی-اجتماعی

7- گزارش‌گيري و گزارش‌دهي از فعاليت‌هاي فرهنگي و اجتماعی دانشگاه

8- پردازش و تحلیل کلان گزارش‌های پایش و ارزیابی فضای فرهنگی اجتماعی و دانشگاه

ارکان

الف- اعضای حقوقی

 1- رییس شورا: رییس گروه مطالعات و برنامه‌ریزی فرهنگی و اجتماعی

2- دبیر شورا: کارشناس گروه مطالعات و برنامه‌ریزی فرهنگی و اجتماعی:

ب- اعضای حقیقی

هفت نفر از اعضای هیات علمی صاحب نظر و متخصص دانشگاه و یک دانشجوی تحصیلات تکمیلی که به پیشنهاد رئیس گروه و توسط معاون فرهنگی- اجتماعی و دانشجویی به عضویت این شورا انتخاب می‌شوند.

تبصره - بنا به ضرورت و در صورت نیاز در جلساتی که مباحث تخصصی و کارشناسی مطرح می‌شود، بنا به تشخیص رئیس شورا از افراد صاحب نظر دیگر برای حضور در جلسه دعوت خواهد شد.

ملاحظات اجرایی نظارت و ارزیابی:

1- استفاده از ابزارهای روزآمد در تعریف فرآیندهای نظارت بر برنامه‌های فرهنگی

2- هماهنگ‌سازی فرآیندهای نظارت و ارزیابی بر اساس برنامه‌های فرهنگی اجتماعی

3- طرح‌ریزی نظام چابک برای سنجش و رصد مستمر افکار دانشگاهیان در حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی

4- استفاده از نظرات كارشناسان، محققان، انديشمندان و دانشگاهيان در جهت انجام وظایف

نحوه تشکیل جلسات:

1- جلسات شورا هر ماه یک بار به صورت منظم برگزار خواهد شد و در صورت نیاز جلسات فوق العاده به تشخیص رئیس شورا زودتر از موعد مقرر تشکیل می‌شود

2- حضور رئیس یا دبیر شورا جهت رسمیت جلسات الزامی است.

3- جلسات فوق العاده به پیشنهاد دبیر و تأیید رئیس شورا برگزار می‌گردد.

4- در هنگام ارسال دعوتنامه از سوی دبیرخانه شورا، دستور جلسه برای مدعوین ارسال خواهد شد.