کارگروه مشورتی برنامه ریزی فرهنگی-اجتماعی

کارگروه برنامه ریزی

مقدمه و اهداف:

به منظور برنامه‌ریزی هدفمند فعالیت‌های معاونت برای رسیدن به اهداف و شاخص‌های تعیین شده در سند راهبردی دانشگاه فردوسی مشهد، «شورای برنامه‌ریزی فرهنگی-اجتماعی» زیر مجموعه‌ی گروه مطالعات و برنامه‌ریزی فرهنگی-اجتماعی فعالیت می‌کند. این کارگروه مشورتی به عنوان بازوی مشورتی گروه، با بررسی سند راهبردی دانشگاه و تحلیل و ارزیابی نتایج حاصل از اجرای برنامه راهبردی معاونت، راهکارهای مشورتی خود را جهت برنامه‌ریزی بهتر برای انجام فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی به رئیس گروه ارائه می‌نماید.

شرح وظایف:

1- بررسی شرایط ایجاد ظرفیت‌های سازمانی معاونت برای برنامه‌ریزی راهبردی، شناسایی موانع و تدوین الگوی برنامه‌ریزی؛

2- برنامه‌ریزی برای توسعه هماهنگ، متوازن و همه جانبه فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی در دانشگاه‌؛

3- ارائه مشاوره در تدوین و بروزرسانی اهداف، شاخص‌ها و برنامه عملیاتی معاونت در سند راهبردی دانشگاه؛

4- ارائه برنامه عملیاتی بر اساس مطالعات انجام یافته توسط گروه برای رسیدن به اهداف معاونت به صورت جزئی (برنامه‌ریزی عملیاتی هدفمند)؛

5- بررسی برنامه عملیاتی (تفصیلی) سالیانه واحدها و تدوین برنامه عملیاتی سالانه معاونت و ارائه پیشنهاد‌ها و راهکارها برای ارتقاء اثربخشی برنامه؛

6- مشاوره در خصوص شاخص‌ها و معیارها برای نظام بودجه‌ریزی معاونت با توجه به بودجه سال‌های گذشته، ضریب افزایش بودجه معاونت، استعدادها و ظرفیت‌های موجود در معاونت؛

7- ارائه پیشنهاد در خصوص تدوین فرآیندهای معاونت از جمله فرآیندهای برنامه‌ریزی، با هدف نظام‌مند شدن فعالیت­ ها؛

ارکان

الف- اعضای حقوقی:

1. رئیس شورا : رییس گروه مطالعات و برنامه‌ریزی فرهنگی و اجتماعی

2. دبیرشورا : کارشناس گروه مطالعات و برنامه‌ریزی فرهنگی و اجتماعی

ب- اعضای حقیقی:

هفت نفر از اعضای هیات علمی صاحب نظر و متخصص دانشگاه و یک نفر از دانشجویان تحصیلات تکمیلی که به پیشنهاد رئیس گروه و توسط معاون فرهنگی-اجتماعی و دانشجویی به مدت یک سال به عنوان عضو شورا انتخاب می‌شوند.

تبصره - بنا به ضرورت و در صورت نیاز در جلساتی که مباحث تخصصی و کارشناسی مطرح می‌شود، بنا به تشخیص رئیس شورا از افراد صاحب نظر دیگر برای حضور در جلسه دعوت خواهد شد.

نحوه تشکیل جلسات:

1- جلسات شورا به صورت ماهیانه برگزار خواهد شد و در صورت نیاز، جلسات فوق العاده به تشخیص رئیس شورا زودتر از موعد مقرر تشکیل می‌شود.

 2- حضور رییس یا دبیر شورا جهت رسمیت جلسات الزامی است.

3- هنگام ارسال دعوتنامه از سوی دبیرخانه شورا، دستور جلسه و فهرست مصوبات جلسه گذشته برای مدعوین ارسال خواهد شد.