کارگروه مشورتی مطالعات راهبردی و سیاست گذاری

 کارگروه مطالعات

مقدمه و اهداف:

به منظور هماهنگی‌ و هدایت هدف‌مند فعالیت‌های معاونت و انطباق آن با سند راهبردی دانشگاه فردوسی مشهد، «شورای مطالعات راهبردی و سیاست‌گذاری فرهنگی-اجتماعی» زیر مجموعه‌ی گروه مطالعات و برنامه‌ریزی فرهنگی-اجتماعی فعالیت می‌کند. این کارگروه مشورتی به عنوان بازوی مشورتی گروه، با بررسی و تحلیل شرایط موجود دانشگاه و جامعه و رصد جریانات فرهنگی کشور، با انجام مطالعات و تحقیقات در خصوص موضوعات ارائه شده، نقشه راه معاونت فرهنگی-اجتماعی و دانشجویی را ترسیم می‌نماید و راهکارهای مشورتی خود را به رئیس گروه ارائه می‌نماید

شرح وظایف:

1- تعریف و اولویت سنجی مطالعات بنیادی و کاربردی در حوزه­ ماموریت‌های معاونت جهت تحقق اهداف در سند راهبردی معاونت؛

2- مطالعه معضلات اصلی فرهنگی و اجتماعی دانشگاهیان، نیازهای فکری مخاطبان، زمینه­‌ها و علل آسیب‌­پذیری و سیاست‌گذاری در جهت حل مشکلات فرهنگی و اجتماعی دانشگاه؛

3- بررسی سند راهبردی معاونت و ارائه پیشنهاد برای بهینه سازی برنامه‌های عملیاتی بر اساس مطالعات انجام شده؛

4- شناسایی و رصد عرصه‌های جدید فرهنگی و اجتماعی پیش روی جامعه و دانشگاه و تبیین الزامات، تهدیدها و فرصت‌های آن؛

5- مطالعه و تحلیل کلان گزارش‌های پایش و ارزیابی فضای فرهنگی، اجتماعی و سیاسی دانشگاه؛

6- بررسی و شناسایی موانع و مشکلات انجام فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی؛

7- تحقیق و مطالعه پیرامون چگونگی استفاده از ظرفیت مناسبت‌های ملی و دینی در جهت تحقق اهداف فرهنگی و اجتماعی؛

8- استفاده از دانشگاهیان صاحب نظر در حوزه مطالعات فرهنگی و اجتماعی؛

9- انجام مطالعات و تولید محتوای فرهنگی و اجتماعی در راستای نیازهای درون سازمانی و برون سازمانی؛

ارکان

الف- اعضای حقوقی:

1- رئیس شورا : رییس گروه مطالعات و برنامه‌ریزی فرهنگی و اجتماعی

2- دبیر شورا : کارشناس گروه مطالعات و برنامه‌ریزی فرهنگی و اجتماعی

ب- اعضای حقیقی:

هفت نفر از اعضای هیات علمی صاحب نظر و متخصص دانشگاه و یک نفر از دانشجویان تحصیلات تکمیلی که به پیشنهاد رئیس گروه و توسط معاون فرهنگی-اجتماعی و دانشجویی به مدت یک سال به عنوان عضو شورا انتخاب می‌شوند.

تبصره - بنا به ضرورت و در صورت نیاز در جلساتی که مباحث تخصصی و کارشناسی مطرح می‌شود، بنا به تشخیص رئیس شورا از افراد صاحب نظر دیگر برای حضور در جلسه دعوت خواهد شد.

نحوه تشکیل جلسات:

1- جلسات شورا به صورت ماهیانه برگزار خواهد شد و در صورت نیاز جلسات فوق العاده به تشخیص رئیس شورا زودتر از موعد مقرر تشکیل می شود.

2- حضور رییس یا دبیر شورا جهت رسمیت جلسات الزامی است.

3- هنگام ارسال دعوتنامه از سوی دبیرخانه شورا، دستور جلسه و فهرست مصوبات جلسه گذشته برای مدعوین ارسال خواهد شد.