لینک های مرتبط

لينك هاي مرتبط:

معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری                          http://farhangi.msrt.ir/fa

دفتر سیاست گذاری و برنامه ریزی فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

                                                                                      http://old.msrt.ir/fa/scp/Pages/Tasks.aspx

معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه علم و صنعت تهران                                           http://sca.iust.ac.ir

معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تربیت مدرس                  http://www.modares.ac.ir/?siteid=20

معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی                                       http://farhangi.atu.ac.ir

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی                                            http://ihss.ac.ir

پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی                        www.ihcs.ac.ir/Pages/Features/Home.aspx

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی      http://www.ihcs.ac.ir/Pages/Features/Home.aspx

پژوهشگاه مطالعات اسلامی در علوم انسانی                                                          http://ishm>2.um.ac.ir

شورای عالی انقلاب فرهنگی                                                                             http://www.sccr.ir/pages

سایت ترجمان علوم انسانی                                                                                      http://tarjomaan.com

انجمن جامعه­ شناسی ایران                                                                                       http://www.isa.org.ir

سایت علوم اجتماعی ایران                                                                                    http://socialsciences.ir

مرکز مطالعات و تحقیقات زنان دانشگاه تهران                                                                http://cws.ut.ac.ir

مرکز تحقیقات زنان و خانواده                                                                                                    http://wrc.ir

انجمن ایرانی مطالعات زنان                                                                                                     http://iraws.ir

پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی                          http://fa.journals.sid.ir/JournalList.aspx1183

پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی                                      http://iscs.ac.ir/default.aspx?lng=fa

فصل­نامه تحقیقات فرهنگی ایران                                                                                      http://www.ijcr.ir

مطالعات فقهی و فلسفی                                                                 http://aqojap.journal.qom-iau.ac.ir

کانون ایرانی پژوهشگران فلسفه و حکمت                                                              www.iptra.ir/vdcgakwx